Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2005.

A FORMACIÓN PROFESIONAL, NA PRIMEIRA DIVISIÓN

Cada día se fala máis da importancia formativa -cualificación profesional- e das boas saídas laborais de moitos dos estudantes de Formación Profesional. Na revista dixital Expansión & Empleo podemos ler un artigo de Carlos López Combarros sobre a importancia dos estudos de Formación Profesional.
01/09/2005 10:36 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

AS TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS MÁIS DEMANDADAS (1)

As informacións que se derivan da lectura do artigo sobre as titulacións universitarias máis demandadas, poñen de manifesto que as carreiras técnicas acaparan o 65% das ofertas de emprego. No artigo citado faise referencia a dous estudos diferentes: un estudo sobre a inserción laboral da Fundación Universidade Carlos III e o Ranking de emprego que publica o Ministerio de Educación e Ciencia.

Para saber máis.
Datos das Universidades Galegas
As cifras do paro nos titulados/as universitarios/as
01/09/2005 20:22 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

ESTUDOS ARTÍSTICOS E MUSICAIS

Os itinerarios académicos das Ensinanzas Artísticas e do Ensino Musical -asignatura pendente- son dúas alternativas formativas que debemos considerar. Para ter unha idea completa da oferta de Ensinanzas Artísticas, podemos entrar na web do Ministerio de Educación e Ciencia e consultar as ensinanzas de Música, Danza, Artes Plásticas e Deseño e Arte Dramática

Para saber máis
Estudar Arte dramática en Galicia
Oferta formativa de Artes Plásticas e Deseño en Galicia

Estudos Superiores de Deseño en Galicia
02/09/2005 20:29 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ENSINANZAS DEPORTIVAS

Na modalidade de Ensinanzas Deportivas a oferta é de Ciclo Medio e Ciclo Superior de fútbol e Ciclo Medio e Ciclo Superior de fútbol sala.

Para saber máis
Ensinanzas deportivas na páxina web do Ministerio de Educación e Ciencia
02/09/2005 09:48 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ITINERARIOS A PARTIR DE 4º DE E.S.O.

En primeiro lugar, queremos ofrecer un esquema e a correspondente explicación sobre os estudos de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) e facilitamos a Estructura da Educación Secundaria Obrigatoria.
En segundo lugar, podemos informarnos sobre as posibilidades que temos, tanto si xa temos o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria como si non temos tal titulación, polo que temos que visitar os Itinerarios a partir de 4º de ESO
En terceiro lugar, temos que pararnos a reflexionar e, para elo, é necesario ter en conta as fases para tomar unha decisión.

En cuarto e último lugar, podemos cumplimentar o cuestionario que nos axuda a seleccionar unha modalidade de Bacharelato ou o Test de intereses profesionais -despois de 4º de ESO-

Outras informacións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:13 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ITINERARIOS A PARTIR DUN CICLO DE GRAO MEDIO

Unha parte do alumnado que realiza un Ciclo de grao Medio ten previsto integrarse no mundo laboral, sen embargo, algúns alumnos e alumnas queren estudar máis, polo que teñen que coñecer os itinerarios a partir dun Ciclo de Grao Medio
Unha referencia obrigada para informarse sobre ciclos formativos en Galicia podemos consultala na web da Formación Profesional en Galicia (Xunta de Galicia)
Como en calquera proceso de toma de decisións, é recomendable ter en conta unha serie de pasos a seguir para decidir con acerto.
Na comarca de Verín podes informarte no Blog sobre a oferta de ciclos formativos e programas de garantía social do IES García Barbón

Outras cuestións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:13 #. ITINERARIOS Hay 1 comentario.

ITINERARIOS A PARTIR DE 2º DE BACHARELATO

En primeiro lugar, mostramos as características e estructura do Bacharelato na web da Xunta sobre os Estudos de Bacharelato

En segundo lugar, presentamos os Itinerarios a partir de 2º de Bacharelato

En terceiro lugar, recomendamos visitar os consellos para tomar unha decisión sobre o teu futuro académico e profesional.

En cuarto e último lugar, pode ser de axuda a realización de cuestionarios de intereses profesionais e test de orientación profesional que se facilitan no Blog de Orientación

Outras informacións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:13 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

ITINERARIOS A PARTIR DUN CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR

Unha parte importante do alumnado que cursa un Ciclo de Grao Superior pretende integrarse no mundo laboral, sendo escasa a porcentaxe dos alumnos/as que prefiren continuar estudando. Para coñecer todas as posibilidades, podemos visitar os Itinerarios a partir dun Ciclo Formativo de Grao Superior

En todo caso, antes de tomar unha decisión é recomendable seguir unha serie de pasos ou factores a ter en conta

Unha páxina de obrigada visita para enterarse sobre Ciclos Formativos é a de Información sobre a Formación Profesional en Galicia

Na comarca de Verín tes moita información no Blog de Ciclos do IES "García Barbón"

Outras informacións de interese
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
05/09/2005 16:12 #. ITINERARIOS No hay comentarios. Comentar.

I T I N E R A R I O S

ItIN 020E 020R 019Level AIMG_2569OpopSicle

 

Un dos temas nos que se estructura a información do Blog de Orientación ten relación co que chamamos Itinerarios. O tema "itinerarios" está estreitamente vinculado co tema "orientarse", polo que aconsellamos -sobre todo cando hai dúbidas na toma de decisións académicas e profesionais- visitar, en primeiro lugar, ORIENTARSE. Neste apartado ou tema, procuramos ofrecer, por unha banda, as alternativas formativas vinculadas ás titulacións oficiais:
Itinerarios formativos a partir de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
Itinerarios formativos a partir dun Ciclo Formativo de Grao Medio
Itinerarios formativos a partir de 2º de Bacharelato
Itinerarios formativos a partir dun Ciclo Formativo de Grao Superior, e, por outra banda, distintas posibilidades instructivas que poderían ser de interese para o alumnado: por exemplo, opositar , estudar a distancia, outras profesións , formación mediante o uso de internet, aprender idiomas no estranxeiro, etc.

Para saber máis
Organigrama do sistema educativo
Títulos oficiais
Portal de Orientación do Ministerio de Educación
Portal de EDUCAWEB
Web de TODOESTUDIOS
Web de UNIVERSIA

05/09/2005 16:15 #. A GUÍA DO BLOG No hay comentarios. Comentar.

C I C L O S --- F O R M A T I V O S

No Blog de Orientación incluimos o conxunto da oferta formativa de Formación Profesional en Galicia baixo o tema ou categoría Ciclos Formativos. A información que se facilita está agrupada por familias profesionais. Complementariamente, en cada familia profesional, aparecen datos relacionados coas saídas laborais e a demanda de titulados de Formación Profesional -informe da Cámaras de Comercio e Infoempleo 2004- e información sobre o contexto laboral da xuventude galega. Para rematar, inclúense referencias documentais -Libros da colección "Elige tu futuro" e artigos da Revista "Entre Estudiantes"- que temos no Departamento de Orientación.
05/09/2005 20:02 #. A GUÍA DO BLOG Hay 1 comentario.

T I T U L A C I Ó N S

A información que se facilita sobre o conxunto das titulacións universitarias oficiais impartidas no sistema universitario de Galicia (SUG) no Blog de Orientación está recollida no tema Titulacións.

A estructura da información [para cada titulación universitaria] contempla recursos da web (información da Dirección Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, datos das propias institucións universitarias e outras informacións variadas - e medios documentais do Departamento de Orientación (Revista "Entre Estudiantes" e referencias da colección "Elige tu futuro").

Complementariamente, podemos visitar [entre outras aportacións] información sobre a terminoloxía universitaria e sobre as titulacións non impartidas no sistema universitario de Galicia.
06/09/2005 22:01 #. A GUÍA DO BLOG No hay comentarios. Comentar.

U N I V E R S I D A D E S

A información que se facilita sobre as Universidades [do sistema universitario galego e das novas de interese xeral relacionadas] no Blog de Orientación está recollida no tema Universidades.

Neste tema, as aportacións que se facilitan teñen un carácter máis heteroxéneo. Podemos ler sobre: o sistema universitario de Galicia (A Coruña , Santiago e Vigo ), informes sobre universidades, universidades do mundo, servizos de interese para o alumnado, residencias universitarias en Galicia , guía de universidades 2005/2006, o Espazo Europeo de Educación Superior, etc.
06/09/2005 21:58 #. A GUÍA DO BLOG No hay comentarios. Comentar.

S E L E C T I V I D A D E

A información seleccionada que se facilita sobre a Selectividade no Blog de Orientación está recollida no tema Selectividade.

Neste tema, as aportacións teñen un marcado carácter didáctico. Prepararse para a selectividade , recursos en internet para a selectividade, saber máis sobre a selectividade , normativa, etc.
06/09/2005 11:50 #. A GUÍA DO BLOG No hay comentarios. Comentar.

N O V I D A D E S

A información que se facilita sobre novas de interese no ámbito educativo en xeral e no relacionado coa orientación académica e profesional no Blog de Orientación está recollida no tema Novidades.

Neste tema, facilitamos información de actualidade sobre bolsas e axudas en prazo, oferta formativa do centro, prazas de residencia, cursos de Formación Ocupacional, outras novas relacionadas co Instituto e algunhas cuestións de interese educativo ou orientador actuais.

A nosa proposta -inicial- para traballar 2005/2006 de "Orientarse con internet"
Orientarse con internet no IES "García Barbón" 2005/2006.
Blog de Orientarse con internet no IES "García Barbón"
06/09/2005 23:14 #. A GUÍA DO BLOG No hay comentarios. Comentar.

O R I E N T A R S E

20060102204811-do2006.gif

O tema que chamamos Orientarse presenta recursos pedagóxicos que pretenden axudar no proceso de toma de decisións académicas e profesionais.
Facilitamos a posibilidade de realizar cuestionarios e test de intereses profesionais , damos a coñecer os distintos medios tecnolóxicos dos que dispomos no Departamento de Orientación (dvd sobre ciclos formativos, cd-rom de orientación, vídeos de carreiras universitarias, Revista Entre Estudiantes, libros, etc.) e recomendamos fontes informativas seleccionadas en internet que consideramos de interese xeral (Guía de Orientación Universitaria , contidos educativos, páxina web de yahoo sobre os perfís profesionais das titulacións universitarias , etc.)

 

ountitledone letter iE 015nTANostalgiques Epoxy letter RDoore
06/09/2005 18:54 #. A GUÍA DO BLOG Hay 1 comentario.

E S T U D A R --- B E N

O tema que se relaciona coa formación sobre hábitos e técnicas de estudo chamámoslle Estudar ben.

Neste tema, as aportacións teñen unha marca de identidade vinculada á experiencia académica do alumnado de 1º de Bacharelato do IES García Barbón, os textos que se poden ler son reflexións dos adolescentes sobre os resultados da primeira avaliación.

Para complementar tales aportacións, incluimos unha serie de páxinas web seleccionadas nas que se dan consellos , suxerencias e pautas de traballo para mellorar os nosos hábitos e técnicas de estudo.
06/09/2005 12:32 #. A GUÍA DO BLOG No hay comentarios. Comentar.

EMPREGO

O tema no que se facilita información sobre a situación actual do mercado laboral leva por nome Emprego.

As propostas informativas que se poden ler teñen relación con distintas cuestións: titulacións máis demandadas , novas profesións , mercado laboral e inserción dos estudantes, Informes e Anuarios sobre a evolución do emprego , etc.
Para complementar tales aportacións, incluimos novas de actualidade provintes dos xornais e das revistas especializadas.
06/09/2005 12:39 #. A GUÍA DO BLOG No hay comentarios. Comentar.

PORTAL DE ORIENTACIÓN DO M.E.C.D.

index_03.gif O Portal de Orientación do M.E.C.D. constitúe unha fonte de recursos informativos sobre estudos, profesións e emprego de elevado interese, moi completo e de coidado deseño.
É unha referencia de obrigada consulta para as persoas que precisen información, entre outras, sobre as seguíntes cuestións:
* Oportunidades de aprendizaxe (Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato, Ciclos Formativos -Grao medio e Superior- Artes Plásticas e Deseño, Estudos de Danza, Estudos Musicais e Ensinanzas Deportivas.
* Información sobre profesións (grupos de ocupacións).
* Oportunidades de emprego.
07/09/2005 20:40 #. ORIENTARSE No hay comentarios. Comentar.

GUÍA DE ORIENTACIÓN DO ESTUDANTE

supe.gifA Guía de Orientación do estudante é unha páxina web que se dirixe ó alumnado de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria e 2º de Bacharelato, cunha oferta informativa sobre os estudos regrados.
A Guía de Orientación presenta un deseño atractivo e colorista no que se ofrece unha ampla información sobre:
* Formación Superior. Másters e Cursos.
* Estudos Universitarios.
* Artes Plásticas e Deseño.
* Ensinanzas de Réxime Especial.
* Formación Profesional.
07/09/2005 11:10 #. ORIENTARSE No hay comentarios. Comentar.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E TRABALLO

educaweb.gifA páxina web pioneira e con máis amplitude de contidos de información académica e profesional é, sen dúbida, EDUCAWEB.
É complexo explicar en poucas liñas a variedade e calidade da información que se pode consultar nesta web. Toda a información sobre os estudos e a formación en España, servizos de orientación académica e profesional, monográficos e publicacións periódicas, etc.
Nesta nosa pequena aportación queremos recomendar a información que se proporciona sobre os estudos universitarios e de Formación Profesional.
07/09/2005 19:52 #. ORIENTARSE No hay comentarios. Comentar.

SAÍDAS PROFESIONAIS DAS TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS

universia.gifO portal UNIVERSIA é unha ferramenta de información académica e profesional para pre-universitarios/as e universitarios/as moi completa e de calidade.
Unha das aportacións que nos facilita ten que ver coas saídas profesionais dos universitarios/as, en función das distintas ramas de coñecemento e por titulacións.
* Titulacións universitarias de Humanidades
* Titulacións universitarias de Ciencias Experimentales
* Titulacións universitarias de Ciencias Sociais e Xurídicas
* Titulacións universitarias Técnicas
* Titulacións universitarias de Ciencias da Saúde
08/09/2005 19:52 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

AS TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS MÁIS DEMANDADAS (2)

logofue.gifUn estudo da Fundación Universidade-Empresa revela que os empresarios/as buscan, sobre todo, profesionais cun perfil económico-xurídico e técnico.

O estudo, realizado no ano 2004, sinala que as titulacións máis demandadas son, entre outras, Administración e Dirección de Empresas, Dereito, Economía e as Enxeñerías.

O artigo completo podemos consultalo na versión dixital do NorteCastilla.es

Outra información de interese
Saídas profesionais das titulacións máis demandadas
Infoempleo 2005. Sectores que xeran máis emprego.
08/09/2005 12:20 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

APRENDER A TOMAR DECISIÓNS

20051129204407-30pict0474.jpgSaber tomar decisións sobre o noso futuro académico e profesional -eficazmente- é unha tarefa que require unha aprendizaxe específica que, xeralmente, temos un tanto relegada ou non consideramos importante.
Coa finalidade de axudar a melllorar o noso proceso de toma de decisións queremos recomendar dúas aportacións.
A primeira da web de EDUCAWEB. Podemos ler información sobre a importancia da orientación, os aspectos a ter en conta antes de tomar unha decisión e os elementos que inflúen na toma de decisións.
A segunda, dunha orientadora -María Crespo-, describe, paso a paso, as cuestións que temos que ter en conta antes de tomar unha decisión e facilita cuestionarios que nos axudan nese proceso.
08/09/2005 12:58 #. ORIENTARSE No hay comentarios. Comentar.

EQUIVALENCIAS E VALIDACIÓNS DE ESTUDOS NA E.S.O.

Equivalencias a efectos académicos e validacións da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

Sistema anterior- Sistema novo- Educación de Adultos
7º de EXB---------------------1º de ESO---------------1º Módulo
8º de EXB---------------------2º de ESO---------------2º Módulo
1º BUP/1º FPI---------------3º de ESO---------------3º Módulo
2º BUP/2º FPI---------------4º de ESO---------------4º Módulo
09/09/2005 16:23 #. ITINERARIOS Hay 2 comentarios.

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

Os Programas de Garantía Social facilitan unha formación de carácter non regrado de duración anual (1 curso académico).
Para poder realizar un Programa de Garantía Social (PGS) é necesario: ter entre 16 e 21 anos, non ter superada a Educación Secundaria Obrigatoria e non posuír titulación de Formación Profesional.
A finalidade dos PGS é dobre: por unha banda, pretenden recuperar ao alumnado para proseguir estudos (proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio) e, por outra banda, posibilitan a preparación do alumnado para o mundo laboral.

Programas de Garantía Social no IES García Barbón
Axudante/a de mecánica xeral e electricidade do vehículo
Operario/a de construccións metálicas en aluminio
Operario/a maquinista de confección industrial

Máis información
Programas de Garantía Social en Galicia 2005/2006
Información do Ministerio de Educación
12/09/2005 12:05 #. ITINERARIOS Hay 2 comentarios.

OFERTA FORMATIVA DO IES

20051127225741-marce25.jpgCICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR
Ciclo Superior de Administración e Finanzas.
BACHARELATOS
Bacharelato de Humanidades, Ciencias Sociais e Tecnoloxía.
CICLOS DE GRAO MEDIO
Ciclo Medio de Xestión Administrativa.
Ciclo Medio de Enfermería
Ciclo Medio de Mantemento
Ciclo Medio de Automoción

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL
Moda
Automoción
Metal
Educación de Adultos

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS
1º, 2º e 3º curso de Inglés.

FOTO DO CARTEL DA OFERTA FORMATIVA 2005/2006
12/09/2005 17:55 #. No hay comentarios. Comentar.

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

A Formación Profesional Ocupacional vai dirixida ás persoas desempregadas que queren recibir unha cualificación específica, relacionada cunha ocupación concreta e que facilite a súa incorporación ao mercado laboral.
Son cursos sen coste e totalmente prácticos, para grupos dun máximo de 15 alumnos/as e con axudas para o desprazamento.
Web de información da Xunta de Galicia sobre a Formación Ocupacional
Requisitos para poder recibir cursos de Formación Ocupacional
Programación dos cursos de Formación Profesional Ocupacional
13/09/2005 11:12 #. ITINERARIOS Hay 1 comentario.

HÁBITOS E TÉCNICAS DE ESTUDO (1)

20051029201313-libros-gifCo título xeral de Hábitos e Técnicas de Estudo (HTE) vamos a comentar e recomendar unha serie de páxinas web que poden ser de interese para o alumnado.
Hoxe, a información que comentamos pertence ao Departamento de Orientación do IES Marqués de Sargadelos e titúlase Técnicas de Estudo.
A aportación que nos facilita é moi clara e resumida. Hai recomendacións sobre: o lugar de estudo, a planificación do traballo, horarios, preparar unha lección, tomar apuntes, realizar exames e, por último, unhas interesantes suxerencias prácticas para as familias.
Un traballo breve e moi práctico.

Outra proposta sobre Técnicas de Estudo
Proposta do Departamento de Orientación do IES Cosme López
13/09/2005 18:56 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

HÁBITOS E TÉCNICAS DE ESTUDO (2)

20051029201442-libro89-gifA páxina web do Departamento de Orientación do Colexio San Narciso é, no seu conxunto, unha mostra de recursos de calidade pedagóxica e traballo ben feito. Neste caso concreto, vamos recomendar o apartado de Técnicas de Estudo, no que podemos consultar unha manchea de recursos seleccionados -de moita utilidade para os/as titores/as- para traballar co alumnado sobre os hábitos e as técnicas de estudo.

Outras aportacións de interese
Métodos, hábitos e técnicas para mellorar o rendemento nos estudos
13/09/2005 17:01 #. ESTUDAR BEN Hay 2 comentarios.

O PAPEL DA FAMILIA NA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

20051029191358-images-jpgO papel da familia na orientación profesional é un documento breve e interesante para axudar ás familias nas tarefas de orientación académica e profesional dos seus fillos e fillas (14-18 anos).

Outras aportacións de interese para as familias e os/as adolescentes

Diario de un adolescente -materiais sobre anorexia, bulimia, drogas, cine, libros, etc.-

Adolescencia: etapa desconcertante
13/09/2005 10:51 #. ORIENTARSE No hay comentarios. Comentar.

UN TEMA DE ACTUALIDADE PERMANENTE: AS DROGAS

20051029202540-computer-drinking-md-wht-gif

As novas relacionadas co incremento do consumo de drogas e os seus efectos son, desgraciadamente, informacións que nos chegan constantemente. Cremos que a información pode e debe xogar un papel importante na prevención, por elo, vamos recomendar a lectura de aportacións interesantes para educar e concienciar aos adolescentes.
En primeiro lugar, un artigo do xornal "El País" sobre O incremento do consumo de cocaína nos adolescentes.
En segundo lugar, outro artigo do xornal "La Voz de Galicia" sobre As drogas e os seus efectos.

Outras informacións de interese
Mitos sobre as drogas
Portal de información sobre drogas
Unha proposta informativa suxerente, entre outras cuestións, sobre drogas
A dobre trampa das drogas

WEBQUEST  SOBRE  AS  DROGAS 

 

13/09/2005 09:03 #. XUVENTUDE No hay comentarios. Comentar.

EDUCACIÓN SEXUAL NA ADOLESCENCIA

20051029202840-ordenador-gifA revista CONSUMER aporta unha variedade de información de interese e un formato de presentación claro e conciso que, para calquera tema que se trate, axuda a comprender máis e mellor a información. Por elo, a primeira aportación ten relación coa Educación Sexual, un traballo clarificador sobre A necesaria Educación Sexual. Complementariamente, engadimos unha entrevista cunha experta no tema Entrevista cunha psicóloga-sexóloga

Máis recursos e novas de interese

Xuventude e sexualidade: embarazos na adolescencia.

Portal sobre temas de sexualidade na adolescencia moi interesante -en construcción-.
14/09/2005 17:52 #. XUVENTUDE No hay comentarios. Comentar.

OS MAPAS CONCEPTUAIS

20051029202421-dailyplanner-writing-md-wht-gifOs mapas conceptuais proporcionan un resumo esquemático do que aprendemos, ordenado dunha maneira xerarquica. Os mapas conceptuais favorecen o proceso de memorización e posibilitan a mellor estructuración da información, a simplificación e o impacto visual. Para comezar, podemos aprender a elaborar mapas conceptuais.

Outra posibilidade de familiarizarse cos mapas conceptuais é a de visitar a páxina de mapas conceptuais para algunhas materias da Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato. Podemos consultar os exemplos de mapas conceptuais para o nivel de Bacharelato [Economía]
Por último, podemos visitar os mapas conceptuais de Bacharelato [Historia]

Outras alternativas interesantes

Hypertexto.
15/09/2005 12:44 #. ESTUDAR BEN Hay 2 comentarios.

A DESVALORIZACIÓN DAS TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS

20051029202131-pizarra-gifA Organización para a Cooperación e do Desenvolvemento Económico [O.C.D.E.], no seu Informe sobre Educación 2005, sinala que España é un dos poucos países no que os títulos universitarios se desvalorizan, tanto no que se refire ao soldo bruto dos licenciados/as como a súa porcentaxe de desemprego.
Na información de Expansión & Empleo, podemos ler máis detalles deste Informe.
15/09/2005 12:02 #. TITULACIÓNS No hay comentarios. Comentar.

HÁBITOS E TÉCNICAS DE ESTUDO (3)

20051029190837-bolis-gifConsellos sobre hábitos e técnicas de estudo.

Na primeira web que recomendamos, entre outros temas, podemos aprender a usar eficazmente o diccionario, consellos para mellorar a memoria, recomendacións sobre técnicas de síntese da información e pautas de estudo na casa.

Na segunda páxina seleccionada, dun formato máis entretido e visual, podemos ler consellos xerais sobre os máis eficaces hábitos e técnicas de estudo: pautas para tomar apuntes, elaborar traballos, realizar exposicións orais, aumentar e manter a motivación e a concentración, utilizar as posibilidades pedagóxicas do subliñado e os esquemas, mellorar o proceso de memorización, etc. A web facilita distintos exercicios e actividades prácticas.
15/09/2005 17:26 #. ESTUDAR BEN No hay comentarios. Comentar.

ALIMENTARSE BEN NA ADOLESCENCIA

20051029202728-orde34-gifO incorrecto hábito alimentario na adolescencia é, entre outras, unha das principais causas que xera distintas doenzas (obesidade, anorexia, bulimia, etc). Para informarse sobre algunhas cuestións de saúde e alimentación, podemos ler o artigo sobre alimentación, adolescencia e obesidade.
Complementariamente, podemos consultar unhas recomedacións sobre a anorexia e bulimia e unha proposta de dieta equilibrada que beneficie o noso traballo académico.

Iniciativas e propostas de interese sobre alimentación sana
Sen lambiscadas no Instituto
16/09/2005 20:10 #. XUVENTUDE No hay comentarios. Comentar.

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA PREPARAR A SELECTIVIDADE

20051029190344-7-jpgEn primeiro lugar, queremos recomendar unha serie de ligazóns sobre a selectividade que poden ser de utilidade.
En segundo lugare último lugar, temos que visitar unha web na que, entre outras informacións de interese, nos facilitan exames resoltos e un buscador de exercicios resoltos [de distintas convocatorias da selectividade].


Máis información
Comisión Interuniversitaria de Galicia
Ligazóns do Ministerio de Educación e Ciencia
16/09/2005 20:23 #. ABAU Hay 4 comentarios.

ESTUDO EURYDICE SOBRE A EDUCACIÓN EN EUROPA

20051029201919-dailyplanner-turningpages-md-wht-gifO Informe Eurydice da Comisión Europea sobre "Cifras claves da Educación en Europa, 2005" sinala, entre outras cuestións, que só un 40% dos universitarios/as teñen un traballo axeitado ao seu nivel de estudos, porcentaxe 10 puntos inferior á media europea. Complementariamente, no artigo do xornal EL PAÍS podemos ler que o alumnado que cursa Formación Profesional en Europa é do 63%, fronte ao 38% de España.
19/09/2005 10:57 #. EMPREGO No hay comentarios. Comentar.

CONSTRUINDO O NOVO MAPA DE TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS

20051029201623-eees-gifA reforma da educación universitaria (O Espazo Europeo de Educación Superior) comeza a dar os primeiros pasos. Hoxe, os xornais destacan que, polo de agora, non se suprimen titulacións universitarias e, contrariamente ao que se tiña anunciado -posible desaparición de algunhas titulacións- prevese manter a maioría dos títulos.
Máis información en La Voz de Galicia
A nova no diario El País
23/09/2005 17:54 #. TITULACIÓNS Hay 2 comentarios.

O FRACASO NA UNIVERSIDADE E A NECESIDADE DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN E ASESORAMENTO.

20051029185736-images6-jpgNa Universidade de Cádiz, o profesor Manuel García sinalou que o abandono dos estudos universitarios é do 30 ao 50% no alumnado que se matricula {información que se repite no informe da OCDE para o conxunto do alumnado universitario}, media que chega ao 90% nas carreiras técnicas. Manuel García apunta como unha das causas do fracaso a falla de orientación e de madureza vocacional dos adolescentes {que orixina erros na toma de decisións no 70% dos casos}

Noutro estudo realizado pola Fundación Universidade Empresa, faise fincapé, -diante da falla de orientación dos estudantes para tomar decisións sobre o seu futuro académico e profesional- entre outras interesantes informacións, no elevado interese público da posta en marcha de actuacións de orientación, información e asesoramento académico e profesional.

Informacións da Universidade de Vigo
Só un 8% dos matriculados nos ciclos longos rematan no tempo previsto. No caso dos ciclos curtos, 0 40% dos estudantes pasan nas aulas o doble do tempo preciso
27/09/2005 16:24 #. ORIENTARSE No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris