Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

INFORMACIÓN SOBRE CARNÉS PROFESIONAIS

 Nas seguintes ligazóns pódense consultar a listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas, e as datas dos exames das probas para a obtención dos carnés profesionais.

Listaxe provisional de solicitudes-

- Listaxe de datas de exames

As persoas excluídas, así como as que non figuren na listaxe, disporán de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación, para a emenda de defectos. A documentación presentarase nos rexistros dos departamentos territoriais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, na oficina de rexistro único e información no complexo administrativo de San Caetano ou nos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Para máis información pode chamar aos seguintes números 881-997407 ou 981-546543.

0 comentarios