Blogia
GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

LICENCIADO/A EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS

Ensinanzas de só 2ºciclo

A súa duración é de dous anos e constan dun mínimo de 120 créditos. Accédese dende unha titulación de 1º ciclo ou cursando o 1º ciclo dunha titulación que capacite para o acceso.

Información da web da Dirección Xeral de Universidades (Xunta de Galicia)
Universidade de Santiago de Compostela. Campus de Lugo

Facultade de Ciencias. Campus de Lugo

Universidade de Vigo. Campus de Ourense

Máis información sobre a titulación

Información do Departamento de Orientación
VARIOS AUTORES (2006) Elige tu futuro. Libro 3. Madrid: Círculo de Progreso. Páx. 36-37.

0 comentarios